przedszkole groszki

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Groszki

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest:
Niepubliczne Przedszkole Groszki

ul. Czerwonego Krzyża 25a, 68-200 Żary

przedszkolegroszki@gmail.com

tel. +48 880 239 520


 

Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem: Dyrektor mgr Luiza Groszek

Numer telefonu: +48 880 239 520

Adres email: przedszkolegroszki@gmail.com

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40

Adres email: iod@odoplus.pl

 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 

 

CEL PRZETWARZANIA

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Są to między innymi:

 

 

 


 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ustawa prawo oświatowe:
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290);

Ustawa o systemie oświaty
o systemie oświaty

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

(Dz. U. poz. 1646)

Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

 

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób

 

 

Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy przedszkolem musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
  Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:
 • uprawnieni pracownicy naszej placówki,

 

 

Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa

 

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

 

 

Jakie są Twoje prawa?

 • W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres edukacji dziecka w naszej placówce.
 • W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

 

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest:

Niepubliczne Przedszkole Groszki

ul. Czerwonego Krzyża 25a, 68-200 Żary

przedszkolegroszki@gmail.com

tel. +48 880 239 520

 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer e-mail: iod@odoplus.pl tel.: 533 80 70 40

 

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.

4. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 108a ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 996, 1000 i 1290 z późn.zm],

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mamy uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowań,

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty udzielające wsparcia placówce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo do:

- informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
- prawo do żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

 

 

 

 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI MONITORINGU JEST:

Niepubliczne Przedszkole Groszki

ul. Czerwonego Krzyża 25a, 68-200 Żary

przedszkolegroszki@gmail.com

tel. +48 880 239 520

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA: www.jakasszkola.pl/rodo

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dla nowego kontrahenta

 

 1. związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z Art. 13:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

  Niepubliczne Przedszkole Groszki

  ul. Czerwonego Krzyża 25a, 68-200 Żary

  przedszkolegroszki@gmail.com

  tel. +48 880 239 520

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

 1. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zawarcia umowy  
   
 2. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi
   
 3. Do Pana/Pani danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy przedszkola
   
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
   
 5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przepraszam nie możemy twoich danych usunąć ani zaprzestać przetwarzać – wymagalność archiwalna
   
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowyc, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy

 

 

 

 

 

 

Pliki Cookies

 

Pliki typu cookie to małe pliki zawierające informacje umieszczane w Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzacie Państwo stronę internetową. Pliki typu cookie są szeroko stosowane przez dostawców usług internetowych w celu (na przykład) zapewnienia funkcjonowania ich portali internatowych lub świadczonych przez nich usług, lub do ich bardziej efektywnej realizacji, a także przedstawiania informacji z zakresu sprawozdawczości. Użytkownicy mogą tak skonfigurować swoje przeglądarki internetowe, aby zablokować korzystanie z plików typu cookie lub usuwać takie pliki w dowolnie wybranym momencie.Pliki typu cookie zazwyczaj zawierają nazwę określającą ich pochodzenie, wskazanie długości okresu ich przechowywania oraz wartość, zazwyczaj losowo wygenerowaną niepowtarzalną liczbę. Niektóre pliki typu cookie są usuwane zaraz po zamknięciu Państwa przeglądarki internetowej (są tak zwane pliki sesyjne typu cookie), zaś inne są zatrzymywane i pomagają nam w dokonaniu państwa identyfikacji jako odwiedzającego nasz portal internetowy (tak zwane stałe pliki typu cookie).

 

Pliki typu cookie służą nam do ułatwienia korzystania z naszego portalu internetowego. Pozwalają nam na lepsze dopasowanie naszego portalu internetowego do państwa potrzeb. Korzystamy z nich również w celu zwiększenia prędkości wykonywania działań na portalu internetowym. Za pomocą plików typu cookie zbieramy zagregowane statystyki w anonimowy sposób, dzięki którym lepiej rozumiemy jak wykorzystywana jest nasza strona internetowa oraz jak możemy usprawnić świadczone przez nas usługi.

 

 

Wykorzystujemy tak zwane własne i zewnętrzne pliki typu cookie. Własne pliki typu cookie to pliki typu cookie tworzone przez daną stronę internetową w celu ułatwienia korzystania a z niej. Zewnętrzne pliki typu cookie są tworzone przez podmioty zewnętrzne. Zewnętrzne pliki typu cookie znajdujące się na naszym portalu internetowym zostały na nim umieszczone przez Facebook, Google oraz YouTube.

Korzystamy z oprogramowania Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, jak korzystacie Państwo z naszego portalu internetowego. Oprogramowanie to generuje szereg plików typu cookie w celu zbierania informacji oraz raportowania anonimowych statystyk dotyczących naszego portalu internetowego. Głównym plikiem typu cookie wykorzystywanym przez Google Analytics jest plik typu cookie oznaczony jako _ga.Ponadto korzystamy z następujących plików typu cookie:

– Pliki typu cookies o charakterze analitycznym i wydajnościowym, za sprawą których dokonujemy analizy ruchu na portalu internetowym, możemy poznać liczbę użytkowników naszego portalu internetowego oraz sposób w jaki z niego korzystają. W tym celu wykorzystujemy następujące pliki typu cookie: _ga; _gat

- Pliki cookies utworzone przez Google Analytics, służące do przetwarzania żądania użytkownika i generowania statystyk dotyczących ruchu w witrynie: _utma; _utmt; _unam; _utmb;

- Pliki cookies utworzone przez Google Analytics jest skonfigurowane do współdziałania z plikiem urchin.js.: _utmc;

– Facebook cookies - nasza witryna jest zintegrowana z profilem Facebook.Facebook tworzy pliki cookies opisane tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

- Youtube cookies - nasza witryna zawiera filmy hostowane w zewnętrznym serwisie Youtube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube poświęconej osadzaniu plików wideo w tym trybie YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze użytkownika dopiero wówczas, gdy użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że te pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie YouTube poświęconej osadzaniu plików wideo. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube.

 

W dowolnym momencie możecie Państwo wyłączyć lub usunąć pliki typu cookie zmieniając ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików typu cookie może mieć wpływ na świadczenie przez nas usług i korzystanie z naszego portalu internetowego. Usunięcie plików typu cookie może spowodować, iż będziecie Państwo musieli ponownie wprowadzić swoje preferencje podczas kolejnej wizyty na naszym portalu internetowym. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wyłączania i usuwania plików typu cookie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją oprogramowania jego dostawcy.

 

 

Realizacja take.info.pl

Niepubliczne Przedszkole Groszki w Żarach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzaniem MENiS w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych.

Przedszkole działa od 15 kwietnia 2009r.

Znajdź nas na mapie

© 2018 PRZEDSZKOLE GROSZKI